top of page
Design uden navn (3).jpg
Unavngivet (500 × 400px) (1).png
Design uden navn.jpg

STU-Jobkollegiet er en nyopstartet selvejende STU (særlig tilrettelagt uddannelse), der tilbyder læring i virkeligheden for unge med særlige behov. Vi er forankret i Jysk Børneforsorg og Jobkollegiet, som er et kollegie for unge med særlige behov. På Jobkollegiet arbejder vi ud fra fire kerneopgaver: botræning, jobtræning, socialtræning og fritidstræning. Der lægges vægt på, at læring i de fire kerneområder etableres i et stærkt ungdomsfællesskab. Jobkollegiet har således en vision om at lade de fire kerneområder agere retningsvisere på en ny STU-uddannelse, som vi har givet titlen:

STU-Jobkollegiet.

Målgruppe

Unge og voksne med en udviklingshæmning og som er mellem 18- 29 år. De kan have følgende udfordringer:

• Generelle indlæringsvanskeligheder grundet deres udviklingshæmning
• Udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelse og ADHD
• Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
• Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
• Særlige behov som gør, at vedkommende ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse – heller ikke med specialpædagogisk støtte.

 

Det er ikke afgørende, hvilken diagnose eleven har. Det afgørende er, at der er et udviklingspotentiale ift., at eleven kan kobles på det ordinære jobmarked og varetage en række botræningsopgaver samt har lyst til at deltage i og bidrage til et særligt fællesskab.

STU-Jobkollegiet vil afklare eleven fra dag ét med henblik på at målrette elevens forløb til det ordinære arbejdsmarked. Dialogen om jobprøvningsprocessen sker løbende med udgangspunkt i ønsker og drømme fra eleven. Det sidste skoleår rettes mod at afklare eleven til et job med løntilskud eller flexjob. Vi vægter samarbejde med det ordinære arbejdsmarked, fordi unge med særlige behov oplever øget livskvalitet, trivsel og læring ved at være en del af samfundet, og med den rette støtte kan de indgå på en arbejdsplads til glæde for både dem selv og arbejdspladsen.

Undervisningen tilrettelægges og justeres løbende ud fra den enkelte elevs individuelle niveau, og læringen i klasseværelset bliver altid afspejlet i virkeligheden. Undervisningen tilrettelægges forløbsorienteret med fokus på udvikling af elevens fremtidige virke i eget liv. Vi ser det som vores vigtigste opgave at støtte eleverne gennem en uddannelse, der passer lige netop dem. 

Gennem det 3-årige forløb kan eleverne udvikle sig til at blive så selvhjulpne som muligt, f.eks. at eleverne bliver i stand til at benytte offentlig transport. Vi har fokus på ADL, mestring i eget liv gennem de fire kerneområder, tilegnelse af sociale færdigheder og faglige kompetencer samt afklaring om fremtidig boform og jobsituation. Vi har blandt andet tilrettelagt et flyt-hjemmefra-forløb, hvor eleven kan afprøve det at flytte hjemmefra og ind i et af jobkollegiets kollegiefællesskaber.

Billeder

bottom of page